3 วันเกิ ດเท่ านั้ นมีเกณฑ์ รับทรั พ ย์ มีโชคใหญ่

ท่านที่ดว งดีเกิ ดวันพฤหัสบดี

หลังจากที่คุณจะต้อ งเผชิ ญหน้ากับปัญຫาต่าง หรือความวุ่ นวา ย อย่างหนัก ต่อจากนี้ไป

ชีวิตจะเข้าสู่ช่วงที่ดี ค นที่ลงทุนค้าขายจะได้ลูกค้ ารายใหญ่เข้ามาเพราะมีญ าติมิตรช่วยเหลือ

และคนที่คิดจะเริ่ มต้นทำธุรกิจช่วงกลางปีเป็ นโอกาสเหมาะสม และมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจา กเพ ศตรงข้ามที่อ่อนวั ยกว่า

และกา รยอมรับจากคนที่เคยดูถู กคุณตั้งแต่ยังเล็ก

 

ท่านที่ดว งดีเกิ ดวันศุกร์

มีเกณ ฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเล ข เลขจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข่าวจะ ให้โช คใหญ่แนะซื้อกับแม่ค้ ามีอายุผิวขาวอวบ

ที่ขายในตลาดสด จะถู กโฉลกกับดว งท่านมากนักแลแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญม าน้อย เกิ ดวันศุกร์หมือนเพื่อนๆ

หลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดี อย่ างใครเขาแนะทำทานกับคนพิกา ร จะดีกับตัวท่าน มากนักแล และยังช่วย สะสม

บุญ บ ารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ งๆขึ้น

 

คนดว งดีเกิ ด วันอังค าร

 

มีเกณ ฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เลขท้ายโทรศัพท์เจ้านาย จะให้โช คใหญ่ แนะซื้อกับหญิ งพิกา รที่ขายในห้าง

จะถูกโฉลก กับดว งท่านมากนักแลแนะไว้ สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้ อย เกิ ดวันอังค ารเหมือนเพื่อนๆหลายๆค นแต่

กลับดว งไม่ดีอย่ างใคร เขา แนะใส่บ าตรตอนเช้าในวันอังค า ร จะดีกับตัวท่าน มากนักแล  ละยังช่วยส ะสมบุญบ ารมี

ให้ตัวเองใ ห้พอกพูนยิ่งๆขึ้น และปี 2564นี้ถือเป็ นปีที่ดว งชะตา ท่านมีเกณฑ์เป็นเศ รษ  ฐีใหม่ ป้าย แดง มี

ดว งโช คลา ภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ ง ทั้งกิจก ารส่วน ตัว