4 ปีนักษัตຣ วาสนาเด่น ฟ้ากำหนດให้โ คตร ຣ วย ทำอะไรก็ดีไปหมດทุกอย่ าง

ท่า นที่มี ว า สนาบุญส่งผล ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ดว งไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประส บความสำเร็จ เป็นยุคมื ดเป็นช่วง ต กต่ำของชีวิ ตเลย

ก็ว่าได้แต่บัดนี้ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงปลายปี จะหมดเ ค ร าะห์หมดโ ศ ก

โชคล าภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่องของความรักแล้ว ยิ่งดีได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้

ก็จะพบกับความสุ ขความเจริญ อำนาจว าสนา ผลบุญจะช่วยประคั บประคอง ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

 

ท่านที่มีว า สนาดีบุญส่งผล ปีมะโ ร ง

 

ในคนที่เกิ ด 1ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญ ทั้งปัญห า ทั้งอุปส ร ร ค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝื ดเ คื อ ง ไม่เข้าใครออกใคร

ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังห ล อ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีนี้ ดวงของคุณจะพุ่งสูงสุดขี ด

ว า ส นาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้น

บอกเลยว่าจะได้จับเงินแสน เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ล าภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต

หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้าก s s ม นายเ ว ร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเ ค ร า ะห์ก ร รม ที่ประส บอยู่

ชะต าจะดีจากนี้ ยาวไป ถึงช่วงปลายปี จะดวงขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็จะ ประส บความสำเร็จ

เป็นที่น่าพอใจ

 

ท่า นที่มีว า สนาดีบุญส่งผล ปีมะเส็ง

คนที่เกิดปีนักษั ต รมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะมีปัญหาอุปส ร ร คเล็กน้อย กับการทำมาค้าขาย

แต่บอกได้เลยว่า ดว งชะต าของคุณ จะได้ปลดห นี้ อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้อง ตั้งมั่นขยันตั้งใจ

ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต การกอบโ ก ยเงิน ในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับทรัพย์ แบบไม่ทันค าดคิด

ค า ดฝันกันเลยทีเดียวและดว งการเงินของคุณ ในปีนี้ จะสดใส ทำอะไรประส บความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

 

ท่านที่มีว า สนาบุญส่งผล ปีกุน

คนที่เกิดปีกุนนั้น ค่อยข้างกับการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชั กหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ

บางครั้งถึงกับต้องอดมื้อกินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้ นเดือน แต่ดว งชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง โชคชะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดวงของคุณ ดำเนินไป

พบกับควา มเจริญมั่งคั่งทำอะไรก็จะเริ่ม ประส บคว ามสำเร็จ จากคนไม่มีเงินเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีล ะน้อย

และนอกจากจะได้ป ล ดหนี้แล้วยังมีเกณฑ์ได้ล า ภ จากการเสี่ ย งโชคเล็กๆ น้อยๆ

ที่มา kasetpost.com