4 ราศี สุดจะดี การงาน การเงิ น และโชคใหญ่กำลั งเข้ามา า

ราศีที่มีเกณฑ์มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ความรักสดใส คือ ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ช่วงนี้ชาวรา ศีสิงห์อยู่นิ่ง นิ่ง ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ย วก็จะมีคนมารักมาชอบ เ นื่องจากช่วงนี้มีเสน่ห์

จึงทำให้คนรอบ ข้างรักใคร่หลงใหลโดยไ ม่รู้ตัว แถมมีโอกาสได้พบรัก กับคนดี โปรไฟล์ดี มีอนาคต

แถมกระเ ป๋าหนักอีกด้วย อีกเ รื่ อ งที่ดีคือจะมีเ พ ศ  ตรงข้ามคอยอุปถัมภ์ หา กจะไปติดต่อ งาน เสนองาน

ให้เน้ นเข้าหาเ พ ศ ข้าม เพราะเขา จะช่วยเหลือคุณเป็ นอย่างดี

แน ะนำเสริมด วง หากจะเน้นเ รื่ อ งเมตตามห านิยมก็ต้องเมตตาแก่ผู้อื่นก่ อน ขอให้ชาวราศีสิงห์ ทำบุญ

กับพวกสัตว์จรจัด สัตว์ป่ ว ยอนาถา เป็นต้น

 

ราศีพฤษภเป็นราศีที่โช คดีสุดๆ (16 พฤษภาคม -15 มิถุนายน)

บอกเลยว่าใครที่เกิดร าศีพฤษภนี้เป็นราศีที่โช คดีสุดๆ เนื่องจากดาวเคราะห์ร้ายนั้นผ่านพ้นรา ศีคุณไปหมดเรียบร้อยแล้ว แถมยังมีข้อดีแบบ 2 ชั้นเข้ามาในช่วงของครึ่ งปีหลังนี้ อย่างแรกก็คือคุณมีดว งการเงินในเรื่องของการทำมาหากิ นเป็นอย่างมากในช่ว งครึ่งปีหลังนี้ ใครที่ทำธุรกิจเป็นขอ งตัวเองหรือ ทำมาค้าขายนั้นมีโ อกาสได้ขยับขยาย มีโอกาสได้จับเงินที่ลงทุนไป เป็นกอบเป็นกำ

มีโอก าสได้พัฒนาตัวคุณเองและสาม ารถทำกำไรให้กับงานของคุณเป็ น 10 10 เท่าในเร็ววันนี้  โชคชั้นที่สองที่ให ญ่อย่างยิ่งนั่นก็คือ เป็นดว งเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีเก ฑ์ได้แต่งงานใครหรือมีคู่อยู่แล้วนั้ นในช่วงปลายปีหน้าถึงช่ วงกลางปีหน้ามีโอก าสได้พูดคุยในเรื่องของการแต่ งงานอย่างแน่นอน

สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็เต รียมสละโสดในเร็ววันนี้ได้เลย และดวงโชคดว งลาภของคุณนั้น มีโอกาสได้จับเงินก้อ นครึ่งร้านกันเลยทีเดียว ใน ช่วงของวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ มีเกณฑ์ได้จับตัวเ ลขมงคลที่นำไปสู่ค วามงอกงาม และปลดหนี้ชีวิตข องคุณได้เลย  อ่านแล้วดี ตร งใจ ขอให้ แช ร์เก็บไว้ช่วยให้โชคเข้าข้ างด้วยเทอญ สาธุ

 

ราศีที่มีเกณฑ์งานรุ่งพุ่งแรง คือ ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวรา ศีมีนช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช้างเผือกในที่ทำงานเลยก็ว่าได้ ทั้ง ทั้ง ที่เมื่อก่อนชาวราศีมีนไม่ได้โดดเด่นอะไรเลย

มีแต่คนมองข้ามทั้งนั้น ทำงานก็ทำแ บบปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็น แต่จริง จริง แล้วชา วราศีมีนนั้นเป็นเสือซุ่ม

ซึ่งเป็นปกติของราศี ที่พระอาทิตย์ตกน้ำ หมายถึงเป็นคนเดาย าก คมใน ฝัก ไม่ค่อยแสดงออก ปกติทำตัวเหมือนไร้สาระ

แต่จริง จริง แล้วทุกอย่า งที่ทำไปก็เพราะอนาคตทั้ งนั้น แต่บางครั้งถ้าขี้เกียจหรือหมดไฟก็สามารถโยนทุ กอย่าง

ทิ้งได้เ ช่นกัน

แต่ในช่วงนี้ชาวราศีมี นเรียกว่าไฟในการทำงานกำลังลุกโชน ง านที่คุณทำมานานจะมีโอกาสป ระสบความสำเร็จ

มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ค นที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสมีงา นเข้ามามากขึ้น มีผู้ใ หญ่คอยสนับสนุน

ส่งเสริมเ รื่ อ งการ งานจนประสบความสำเร็จ

แนะนำเสริม ด วง ขอให้หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยว กับการศึกษา เช่น การบริจาคทุนการศึกษา

การบริจา คหนังสือ เป็นต้น หากบริจาคเป็ นเ งิ นให้ลงท้ายด้วย 5

ราศีที่มีเก ณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ รับโชคใหญ่ไม่อั้น คือ ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ชาวราศีเมษช่วงนี้ด วงดีเ รื่ อ งของการเ งิ นมาก จะมีโอกาสดีในเ รื่ อ งของก ารทำเ งิ น การลงทุน

หรือแม้กระทั่งเ รื่ อ งของโชคลา ภตอนนี้ก็มีโอกาสได้แบบจั ดเต็มเหมือนกัน หากช่ วงนี้จะลงทุนก็มี

โอกาสสมหวังได้กำรี้กำไรจา กการลงทุนมาก ส่วนการ เ สี่ ย ง โชคลาภลอยก็มีเกณฑ์ได้แบบไม่คาดฝัน

แนะนำเสริมด วง ข อให้ชาวราศีเ มษหาโอกาสไปทำบุญด้วยอาหารแต่ ให้เน้นของหวานเป็นหลัก