4 ร าศี ดว งดี รับปีวั วท อง มีเกณฑ์ได้โชคใหญ่เร็ววัน

ร าศีธ นู

“ข่าวดีราศีธนูคือจะเป็นราศีที่ รว ยที่สุดในปี 2564 การเงิ นดีมาก

มีแฮชแท็กคือคนรว ย 2021 รว ยพ้นเคราะห์  อะไรที่มีปัญหา หมดไปแล้ว

พระเสาร์ พระราหูออกไป แล้วการเงิ นดีขึ้นมาก ใครราศีธนูเตรียมให้พร้อม

ได้รับโอกาส ความมั่งคั่ง ร่ำรว ยแต่เรื่อ งเงิ นไม่ได้อยู่ดีๆ มาหาเราแล้วรว ยนะ

เราต้องไปหา เขารอเรา อยู่ ธนูดีในเรื่องเงิ นถือว่าที่สุดของการเงิ น

ถ้าในทางโหราศาสตร์ 30 ปีมาครั้งนึง”

ร  าศีเมถุ น

“ราศีเมถุน ข่าวดีคุณคือคุณเป็ นร าศีพ้นเคราะห์แล้ว ร าศีจัดหนักมา 2-3 ปี

เจอทั้งพระเสาร์พระราหู ดาวร้ายๆ ย้ ายออกไป ปี 64 นี้ภาษาดว งเหมือน

ยกภูเขาออกจาก อกอะไรที่เป็นทุกข์โศก เสียใจผิดหวัง การถูกหลอก ถูกโกง พ้นหมดเลย

แถมพอเข้าเดือน มี.ค. เม.ย.จะเป็นราศีแ ห่งความก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำ แหน่ง

โอกาสเรื่อง ครอบครัว ใครอยู่ในวัยทำงานอย ากเริ่มต้นชีวิต  อย ากหมั้นหมาย  มีลู กมีบุตร

ลุยได้เล ยในปีนี้ ใครรู้สึกว่าทำอะไรซ้ำๆซากๆ มา าน อย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ ปีนี้มีความก้าวหน้า

และงาน เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมนุษย์เงิ นเดือนมีโอกาสเลื่อนขั้ นเลื่อนตำแหน่ง หรือใ ครทำร้านค้ าอยู่

ก็อาจมีการ ขยับขย ายมีสินค้ าใหม่ๆ มีสาขาใหม่ๆ มาเพิ่ม แต่ย้ำ ว่าคนดว งดีไม่ใช่สบ ายๆ

นั่งกินนอนกินนะคน ดว งดีคือคนมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้ น แต่คนประสบควา มสำเร็จคือคนเอาตัวเอง

ไปหาโอกา สนั้นดว งบอกโอกาส ความสำเร็จเรากำหน ดเอง ปี 64 ข่าวดีรออยู่เพียบ

เจ้านายเห็ นความสามารถแต่ต้องลง มือทำจริงๆ”

 

ร าศีเมษ

เมื่อการง านก้าวหน้า การเ งิ นจึงดีตาม ไปด้วย โดยรว มจะหมุนเวียนดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่า งเห็นได้ชัด

มีเ งิ นใหม่ ไห ลเข้ากระเป๋า

จากหลายทิศทางทั้งจากงานป ระจำและงานพิเศษ

รับจ่ายคล่องมือ สถานการณ์หนี้สินเ มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายคนจะมีเ งิ นเก็บมากกว่าปีที่ผ่านมา

คนค้าขายจะมี รายได้คุ้มเ งิ นที่ลงทุน คน ทำธุรกิจเจรจาเ รื่ อ งเ งิ นจะประสบผลสำเร็จ

 

 

ร าศีมี น

“ข่าวดีชาวราศีมีน คือเป็ นราศีที่มีโช คมากที่สุดในปี 64 อะไรที่ ไม่ได้ก็จะได้อะไรที่เคยซื้อบนแล้วออกล่าง

บ างทีไปซื้อปลาหมึกแล้วหล่นข้าง ล่าง จากที่เฉี ย ดไปตัวนึงจะทันทีเลย คนมีโช คอย่ าคิดเรื่องลอตเตอรี่

รางวัลอย่ างเดียว งานที่คิดว่าจ ะได้ เงิ นที่คนยืมไป 5 ปี อยู่ดีๆจะเด้งมาเ ลย ลู กค้ าที่เคยวางสายทิ้ง

ลองโทรไปใหม่ คนราศีมีนต้องเป้าชี วิตให้สูงขึ้นเพราะคุณจะได้ใ สิ่งที่เกินค าด เป็นราศี

ที่มีโช คลาภมากที่สุดใ นปี 2021”

 

ร าศีกุม ภ์

“ข่าวดีราศีกุมภ์คือ เป็น ราศีที่ดว งดีที่สุดในปี 2564 ธนูเด่นเรื่องเงิ น

แต่กุมภ์เอฟวี่ติงจิงกะเบ ลกุมไว้ทั้งหมด จ ะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ดูตั้งแต่

มี.ค. เป็นต้นไป ไม่ใช่ ม.ค. นะต้ องรอนิดนึง เข้า เม.ย. ปุ๊บ ราศีกุมภ์ชีวิต

ใหม่หมดเลย บ้ านให ม่ รถใหม่ โอ กาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ หน้าใหม่ก็ได้

ถ้าใครอย ากทำหน้าใหม่ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ ที่บอกว่าดีมากเพราะปีที่ผ่านมา

ราศีกุมภ์เสียตังค์เยอะมาก มีแต่เรื่องเสีย เงิ นเสียทองแต่ปีใหม่นี้ทุกอย่ างลงตัว

มีรายได้ หยิบจับอะไรก็เป็ นเงิ นเป็นทอง”

•เ ป็นความเชื่อส่ว นบุ คคลโปรดใช้วิจารณญ าณในก ารอ่าน•

ข ขอบ คุณที่มา..

r u g y i m